Access the ideation portal -

  • 0Votes
  • 0Responses
Log in to vote.

The Post(wo)men as an additional caregiver with a heart for our seniors, every day at your doorstep!

Situation Today…
1.-the Post has exceptional resources available to the
– Highly specialized staff in a multitude of disciplines
– Each national daily living unit and Ditto residents usually meet
– All the necessary material resources for that purpose at its disposal
2.-now by shifting from traditional to the current modern communication systems, there is a major decline with classical exchange of letters and is this branch becoming less profitable.
3.-in addition, the great challenge of our ageing and lonely elderly.
Our Proposal.
1.-it seems to us useful to combine all of the above assets of the Post with current and new organizations joining forces together in informal care for needy seniors this lonely and (or) a unique care delivery model.
2.-the employees of the Post can deliver during their rounds a complementary form of “informal care” offer to the above group of seniors, especially for those who are less mobile and (or) only extremely rarely friends or family members about the floor.
3.-our cluster of SME now is active in multi-parameter medical telemonitoring (cardio, glucose, blood pressure, weight, elderly fall detection, peak flow, oxygen saturation etc.). This measurement data are brought together on a platform, may possibly be enriched with sensor information from the home, and are then made available to the patient, doctors and nurses, family members and caregivers.
4.-it uses the services offered by the Federal eHealth platform, making the data in a proper way can be shared.
5.-the complementary input of the employees of the station, by using our state of the art tools can be enabled as a key supplier of medical data and any alarm indications at various activities of informal care. A few of the many possibilities:
1. Ring the Bell at the senior’s house. Certainly in those cases where the senior has asked this, or where sensors have indicated that there is a need to ensure the State. This should and can, of course, no substitute for the direct assistance that should be provided in acute, possibly life-threatening, situations.
2. Providing support in the use of telemonitoring:
a. replace batteries Check good functioning appliances –
b. explanation of the correct use of the equipment
c. delivering equipment and documents for the telemonitoring
d. …
3. The delivery of supplies for the household and (or) the care of the senior – earlier extension of the normal task
4. …

In this setting can IoT sensors combined with wired and wireless (Wi-Fi, 3 g & 4 g) solutions, while the operational cost is kept as low as possible by using existing ecosystems and cloud solutions (ICT).
The impact on society is expected to be both positive in the field of “Outcome”-Happy and Healthy Aging-, as in the field of financial capacity for ensuring a dignified care for the elderly.

Aanname huidige situatie
1.- de uitzonderlijke middelen waarover De Post beschikt
– zeer gespecialiseerd personeel in een veelvoud van disciplines
– die dagelijks elke nationale wooneenheid en dito bewoners meestal ontmoeten
– alle benodigde materiele middelen daartoe ter beschikking hebben
2. -Nu door het verschuiven van traditionele naar de huidig besschibare moderne communicatiesystemen is er een belangrijke daling te voorzien van klassieke briefwisseling en wordt deze tak steeds minder rendabel.
3.- Daarbij komt de grote uitdaging van onze vergrijzende en vereenzamende maatschappij .
Ons Voorstel.
1.- Het lijkt het ons zinvol alle bovengenoemde assets van De Post te combineren met huidige en nieuwe mantelzorgorganisaties om samen in vereende krachten voor deze vereenzaamde en(of) hulpbehoevende senioren een unieke dienstverleningmodel uit te bouwen.
2.-De medewerkers van de Post kunnen tijdens hun bedeelrondes een complementaire vorm van “mantelzorg” bieden aan bovengenoemde groep senioren , vooral dan voor deze die iets minder mobiel zijn en(of) slechts uiterst zelden vrienden of familieleden over de vloer krijgen.
3.- onze cluster van KMO’s nu is actief in multiparameter medische telemonitoring (cardio, glucose, bloeddruk, gewicht, valdetectie, peakflow, zuurstofsaturatie enz.). Deze meetgegevens worden samengebracht op een platform, kunnen eventueel worden verrijkt met sensorinformatie vanuit de woning, en worden vervolgens ter beschikking gesteld van de patiënt, artsen en verzorgenden, familieleden en mantelzorgers.
4.-Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten aangeboden door het Federale eHealth platform, waardoor de gegevens op een correcte wijze kunnen gedeeld worden.
5.- De complementaire input van de medewerkers van De Post, zouden door het gebruik van onze “state of the art” hulpmiddelen kunnen ingeschakeld worden als zeer belangrijke leverancier van medische data en eventuele alarmaanduidingen bij diverse activiteiten van mantelzorg. Een greep uit de mogelijkheden:
1. Aanbellen bij de Senior. Zeker in die gevallen waar de senior dit heeft gevraagd, of waar sensoren hebben aangegeven dat de noodzaak bestaat om zich te vergewissen van de toestand. Dit mag en kan uiteraard geen vervanging zijn voor de directe hulp die geboden dient te worden bij acute, eventueel levensbedreigende, situaties.
2. Het leveren van ondersteuning bij het gebruik van de telemonitoring:
a. Nakijken goede werking toestellen – batterijen vervangen
b. Toelichting bij het juiste gebruik van de toestellen
c. Leveren van toestellen en documenten voor de telemonitoring
d. …
3. Het aanleveren van benodigdheden voor het huishouden en(of) de verzorging van de senior – eerder uitbreiding van de normale taak
4. …

In deze setting kunnen IoT sensoren gecombineerd worden met bedrade en draadloze (Wifi, 3G & 4G) oplossingen, terwijl de operationele kost zo laag mogelijk wordt gehouden door gebruik te maken van bestaande ecosystemen en cloud-oplossingen (ICT).
De impact op de maatschappij is naar verwachting zowel positief op het gebied van “Outcome”- Happy and Healthy Aging-, als op het gebied van de financiële draagkracht voor het verzekeren van een waardige ouderenzorg.

abconsulting 0 Added 2 years ago